Sikkerhet og stabilitet

Dødehavet ligger i et ørkenområde på grensen mellom Jordan og Israel. Klinikken er etablert i sørenden av Dødehavet, et fredelig område hvor det aldri har vært uenighet om eierskap av landet. Israel er eneste demokrati i Midt-Østen og nyter godt av stabile politiske forhold og styresett. Økonomien i landet er sterk og voksende. Landet har mange års erfaring med terror og krig og har gjennom dette utviklet verdens mest avanserte sikkerhet og tryggingstiltak for sine innbyggere. Turiststrømmen er stadig økende og flere millioner av turister besøker landet hvert eneste år.

Siden oppstarten i 2004 har vi aldri opplevd vanskelige eller truende situasjoner, og det har aldri vært nødvendig å avlyse grupper pga. sikkerhetsmessige forhold. Pasientene har alltid gitt uttrykk for at de føler seg trygge og godt ivaretatt.

Dødehavstiftelsen har kontakt med norsk UD og oppdateres til enhver tid hva gjelder sikkerhet og reiseråd. Dødehavstiftelsen er i regelmessig kontakt med Den Norske Ambassaden, som holder oss løpende orientert dersom noe ekstraordinært skulle oppstå. Ambassadør Jon Hanssen-Bauer deltok så sent som i 2015 under den niende legekonferansen som Dødehavstiftelsen arrangerte ved Dødehavet i 2015.


Unike Helsetilbud på jordas laveste punkt!

Dødehavsklinikken Høsten 2018

Behandlingsopphold:   7/10 - 28/10    *28/10 - 18/11    *15/12 - 5/1.2019 Jul og Nyttår!

Les mer om 3 ukers Medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi

* Helsefremming/sykdomsforebygging - "Hold deg frisk": To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + Klimaterapi, tilpasses 28/10-11/11 og 15/12-29/12. Også for Pårørende.

UNIKT fordi

 • På jordas laveste punkt er det unike klimatiske forhold som påvirker immunsystem og mikrobiom.

 • To behandlingsprogram samtidig: Helhetlig tverrfaglig rehabiliteringsprogram i kombinasjon med klimaterapi

 • Innlosjering ved Lot Spa Hotel i sjøkanten

 • 15 års erfaring, unike langtidsresultater


Ved Dødehavsklinikken er all virksomhet vitenskapelig forankret og av høy faglig standard og kvalitet.

Norsk profesjonelt behandlerteam. 

Helsetilbudet tilpasses individuelt i forhold til dine behov.

 

Det blir en spennende høst med flere tilbud ved Dødehavsklinikken!

Kan det passe for deg?

 • Er du pasient med kroniske helseplager?

 • Er du uten spesielle helseplager har vi skreddersydd et 14 dagers opphold slik at du kan styrke helse og tilegne deg gode livsstilsendringer for fremtiden.


Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid, rehabilitering, utdanning og forskning. Ved Dødehavsklinikken er det gjennom 15 år gitt tilbud om medisinsk rehabilitering og klimaterapi i det unike klimaet på jordas laveste punkt. Gjennom 5000 år har Dødehavsområdet vært kjent for sine helsefremmende egenskaper. Kliniske studier og forskning  gjennom 50 år har dokumentert at Dødehavets klimaterapi er en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Gjennom påvirkning av kroppens mikrobiom og immunsystem, oppnås oppsiktsvekkende gode langtidsresultater. Det handler om evidensbasert skolemedisin, hvor kroppens og sinnets egne helbredende krefter styrkes!

Plassene fylles opp NÅ!

Ta kontakt!

Dødehavet - på jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten! Satellitt foto
Sun shines differently.png

Dødehavet - på jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten! t.v satelitt foto.

Arv eller livsstil -
Hva er det som former vårt Mikrobiom?

- Ny forskning gir håp til bedre helse!

Studie etter studie har vist at kroppens mikrobiom påvirker nesten alle aspekter av helsa vår. Mikrobiomets mikrobielle sammensetning, som varierer fra individ til individ, kan gi svar på alt fra vektøkning til humør. Forskere har antydet at denne variasjonen er knyttet til forskjeller i genene våre. Banebrytende ny forskning ved Weizmann Insitute of Science i Israel, utfordrer denne ideen og viser at sammenhengen mellom mikrobiom og helse kan være enda viktigere enn vi trodde.

Faktisk har arbeidshypotesen vært at genetikk spiller en viktig rolle i å bestemme mikrobiom variasjon blant mennesker. Ifølge denne oppfatningen bestemmer våre gener miljøet vårt mikrobiom lever under, og hvert bestemte miljø tillater visse bakteriestammer å trives. Imidlertid var Weizmann-forskerne overrasket over å oppdage at vertenes genetikk spiller en svært liten rolle i å bestemme den mikrobielle sammensetning – noe som utgjør kun ca. 2% av variasjonen mellom populasjoner.

Israel har en svært variert befolkning og er derfor ideell til forskning på effekten av genetiske forskjeller. I tillegg til genetiske data og mikrobiomets sammensetning, ble det også registrert informasjon om kosthold, livsstil, medisinbruk og annet. Forskerne analyserte disse data og konkluderte med at diett og livsstil er de faktorer som mest av alt påvirker utformingen av tarmmikrobiomets sammensetning. 

Ifølge forskerne gir disse funnene solide bevis på at gjennom forståelsen av faktorene som påvirker kroppens mikrobiom, kan vi også forstå ulike sykdomsmekanismer. Etter hvert vil dette bane vei for nye behandlingsmetoder.  

Professor Eran Segal ved Weizmann Institute fortsetter: "Vi kan ikke forandre genene våre, men vi vet nå at vi kan påvirke - og til og med omforme - sammensetningen av de forskjellige bakteriefamiliene som koloniserer kroppen vår. Så funnene av vår forskning gir håp, for gjennom påvirkning av mikrobiomet kan vi også forbedre vår helse. Forskningen gir store håp for fremtiden, da vi nettopp gjennom endring i kroppens mikrobiom kan bli i stand til å behandle en rekke sykdommer.»

Forskning på mikrobiomet er et relativt nytt forskningsfelt. Ved Weizmann-instituttet i Israel er databasen på 1000 individer en av verdens mest omfattende. Professor Segal mener at over tid vil forbindelsen mellom kroppens mikrobiom, vår genetikk og vår helse bli klarere.

Dr. Marco Harari som er lege for de norske pasientene ved Dødehavsklinikken, er også vitenskapsmann og forsker. Han er knyttet til Masada Science Center ved Dødehavet og the Hebrew University i Jerusalem. Dr. Harari oppdaterer jevnlig de norske gruppene med det siste nye innen ulike forskningsfelt. Ved forskningssenteret ved Dødehavet studeres blant annet hudens og tarmens mikrobiom, før og etter klimaterapi ved Dødehavet. Friske turister benyttes som kontroller. De gode langtidsresultatene av behandlingen ved Dødehavklinikken synes å være knyttet til den unike klimaterapien, som gjennom påvirkning av huden og tarmens mikrobiom og immunsystemet, påvirker selve sykdomsprosessene.

I hverdagen er det viktig med et variert og sunt kosthold, helsefremmende livsstil, inkludert regelmessig døgnrytme og fysisk aktivitet. På den måten steller vi best med kroppens mikroorganismer og opprettholder et sunt mikrobiom i balanse! Det gir god helse!

Bilde mikrobiom med tekst.JPG

God Folkehelse for alle - 2018. Hold deg frisk!

Dødehavstiftelsen har tilpasset et to ukers helsefremmende opphold for deg uten spesiell sykdom.   Unik mulighet 10.-24.mars 2018! Helhetlig og individuelt tilpasset program, klimaterapi, spesialist konsultasjoner, medisinsk rapport. Opphold ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet, dobbeltrom, halvpensjon. Begrenset plasser, umiddelbar påmelding!

Dødehavstiftelsen er en ideell medisinske organisasjon som driver helsefremmende arbeid. Gjennom helsebyggende opphold og rehabilitering ved Dødehavsklinikken, kunnskapsformidling og utdanning,

Dødehavstiftelsens «God Folkehelse for alle!» er et supplement til det offentlige folkehelsearbeidet. Det er enklere og billigere å forebygge enn å reparere sykdom; mindre lidelse, mindre kostnad, bedre resultat.

I Folkehelsemeldingen presenterer Regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og å legge til rette for sunne helsevalg og livsstilsendring. God helse er et felles ansvar, heter det videre.

I samsvar med regjeringens fokus på å styrke folkehelsearbeidet, ønsker Dødehavstiftelsen å være pådriver for helhetlig og tverrfaglig psykoedukativt tilbud for bedre folkehelse:

 1. Det handler om vekst og styrking av arbeidsstyrken gjennom å redusere sykefravær og arbeidsuførhet. Bedret helse, livskvalitet og motivasjon, vil gi økt arbeidsinnsats og effektivitet.

 2. I Seniorgruppen handler det om å styrke eldrehelsen, slik at pensjonistene fortsatt kan leve et aktivt, meningsfullt liv og fungere selvstendig i sine egne hjem. Mange vil også kunne stå lenger i arbeid.

Dødehavstiftelsen legger til rette for spesialtilpasset to ukers opphold for ulike målgrupper som blant annet: pårørende, helsearbeidere og leger som føler seg utbrent, de som sitter i ledene stillinger og alle som ønsker opphold i et unikt helsefremmende klima på jordas laveste punkt.

Bakgrunn

Forekomst av kroniske lidelser øker i takt med personlige lidelser og ofte med dramatiske ringvirkninger for hele familier. Også de pårørende rammes av sykdommen, «livet snus på hodet». Både familiens dagligliv og relasjonene mellom den syke og de nærmeste kan bli endret.

Norges helseutgifter øker og lå i 2016 på 326 milliarder kroner. Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør størst andel av langtidssykmeldte og uføretrygdede. Kronisk muskel-skjelett lidelser rammer flest og koster mest. Det er også her vi kan spare mest, både samfunnsøkonomisk og målt i menneskelig lidelse, ved å forebygge sykdom.                                                                                                                                                                              

Livsstil og Helse

Vi har alle en fysisk helse og mental helse som påvirkes av vår livsstil. Lever vi sunt har vi større mulighet for å holde oss friske. Kosthold og fysisk aktivitet er viktig del av livsstilen, men også andre faktorer har betydning, for eksempel stress, døgnrytme, søvn, røykevaner og alkoholbruk.

Inaktivitet - mat og stress gjør stadig flere syke. Vi sitter, spiser og stresser oss syke, mens familien og jobben lider. Både livsstil og arvelig disposisjon har betydning for hvilke sykdommer vi utvikler. Uheldig livsstil kan medvirke til utvikling av livsstilssykdommer som hjerte-kar sykdommer, type-2 diabetes, lungesykdommer, fedme, artrose, osteoporose, kroniske muskel-skjelettsmerter, psykisk sykdom som angst og depresjon.

Helsebygging ved Dødehavsklinikken - helhetlig og individuelt

Negativt stress over tid øker risiko for utvikling av fysisk og psykisk sykdom. God helse fremmes ved å redusere stress og styrke immunsystemet. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i - og for, livet.

Helsefremming handler om kartlegging av risikofaktorer og å tilpasse den enkeltes behov for helsefremmende endringer. Det handler om å komme i gang med de nødvendige livsstilsendringer den enkelte trenger for å unngå sykdomsutvikling. Livsstyrketrening handler om kunnskapsformidling og bevisstgjøring av energilekkasjer og stress. Det handler om regelmessig fysisk aktivitetsprogram og næringsriktig kosthold. Det handler om undervisning og veiledning, de gode samtalene og fellesskapet i en gruppe hvor alle har det samme mål: holde seg friske og fungere optimalt i aktiv hverdag.  

Unik klimaterapi

I det unike klimaet på jordas laveste punkt er forholdene optimale for mobilisering av kroppens og sinnets indre legende krefter. Ved Dødehavet spiller vi på lag med natur, kropp og sinn. Hele tiden under profesjonell veiledning.

Mange helseplager er forbundet med lave verdier av vitamin D, eller D steroid hormon. Mangel på D hormon er et økende globalt problem. Raskeste måte å øke kroppens nivå er soleksponering ved Dødehavet. Gjennom medisinsk klimaterapi program nyttiggjøres den unike solstrålingen og de andre spesielle klimatiske faktorene, gjennom nøye og individuell tilrettelegging og oppfølging av spesialleger. Ved Dødehavet, som ligger i en ørken på jordas laveste punkt, eksisterer et unikt mikroklima og en «naturens helse-spa». Gjennom 50 års forskning har kliniske studier vist at klimaterapi ved Dødehavet er en trygg og effektiv behandling ved en rekke kroniske sykdommer. Behandlingen er uten bivirkninger. Dødehavets klimaterapi påvirker kroppens immunsystem og mikrobiom, og dermed selve sykdomsprosessene. Det gir langtidseffekt og gode behandlingsresultat lenge etter avsluttet behandling. Klimaterapi ved Dødehavet er i seg selv helsefremmende!

Livsstilsendring og Rekreasjon

Det kan være behov for rekreasjon og hvile i en hektisk hverdag, ønske om profesjonell veiledning, helsebygging og livsstyrketrening. Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Vi trenger å ta grep med nye verktøy, for å kunne håndtere dagliglivets utfordringer på en hensiktsmessig måte. Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktivt tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake -  gjennom «sanse-kraft og tanke kraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsmestring og livskvalitet.

Nøkkelfakta: To ukers opphold med intensiv helsefremming og klimaterapi.

 • Tverrfaglig spesialistteam. Dødehavsklinikken i samarbeid med DMZ Medical Center; spesialleger, sykepleiere, psykoterapeut, fysioterapeut og treningsterapeut

 • Individuell tilrettelegging, oppfølging og veiledning av medisinsk team

 • Medisinske parametre evalueres, slik som blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, mexameter (hudens reaksjon på sol, sikre trygg soleksponering)

 • Individuell kartlegging av risikofaktorer for utvikling av sykdom

 • Fysisk aktivitet og fysioterapi

 • Utdanningsprogram, forelesningsserie: Helsefremming - siste nytt

 • Klimaterapi program med Dødehavsbad, mineralske svovelbad, medisinsk massasje, varme mudinnpakninger

 • Medisinsk rapport med oppsummering av oppholdet og videre anbefalinger.

 

Praktisk:

Pris: kr. 29.850,- inkl. helhetlig og individuelt tilpasset program, klimaterapi, spesialist-konsultasjoner, medisinsk rapport. Opphold ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet, dobbeltrom, halvpensjon.                        

Innlosjering i dobbeltrom ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet.

Reise: Gruppen reiser samlet t/r Oslo. Forhåndsreserverte Lufthansa billetter ca NOK 5.500 t/r.

Flytider: Utreise 10. mars fra Oslo kl 13:15 via Frankfurt, ankomst Ben Gurion kl 23:00. Hjemreise 24. mars med ankomst Oslo kl 23:15.  

Umiddelbar påmelding! Telefon kontor: 51516984 eller post@dodehavstiftelsen.no

Søknadsskjema (fylles ut av fastlege)

 

Trygt å reise!

Når det gjelder sikkerhet, er vi som alltid i kontakt med norsk UD og Ambassaden i Tel Aviv. Utenriksdepartementets reisemål er uendret. For alle som reiser til utlandet, anbefaler UD at man registrerer seg på reiseregistrering.no. Det gjelder for alle land, slik at norske myndigheter til enhver tid har en oversikt over nordmenn i utlandet. Ved den norske ambassaden i Tel Aviv opplyser Tor Jakob Tveit i dag at det er trygt å komme til landet og de har ingen betenkeligheter når det gjelder opphold for norske grupper ved Dødehavet. Tveit kan videre opplyse at turismen har vært jevnt stigende de siste par årene. Vær velkommen til et tryt og godt opphold!
 

 

Hyllest til Kjell Pahr-Iversen!

Vi sender de hjerteligste gratulasjoner til Kjell Pahr-Iversen som fyller 80 år
fredag 22. desember!

Kjell Pahr-Iversen er verdenskunstner og et medmenneske av de store, samfunnsbygger og filantrop. Han arbeider i det stille for så mange. Kanskje ikke alle visste at Kjell Pahr-Iversen er engasjert i Dødehavstiftelsens arbeid? Han sitter i styret og har vært med å støtte arbeidet siden starten. 

I 2008 tilbrakte Kjell Pahr-Iversen en tid ved Dødehavet. Der skapte han 16 vakre akvareller som han donerte til stiftelsen. Doble kunstkort har han også trykket opp. Kunstkortpakker med 6 ulike motiv kan kjøpes til kr. 250,-

Vær med å støtte Dødehavstiftelsen i anledning Kjell Pahr-Iversens store jubileum! Mer info

Kunstkort 6.JPG

Helsebygging ved Dødehavet - en sikker investering!

Nå er det også mulig for deg som ikke lider av spesiell sykdom å nyte godene av et opphold ved Dødehavsklinikken. I 2018 er det mulig å komme med for 2 ukers opphold 10.03-24.03 og 02.06-16.06.

Kanskje har du behov for rekreasjon og hvile fra en hektisk hverdag? Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktivt tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake - gjennom «sansekraft og tankekraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsmestring og livskvalitet.

Negativt stress over tid øker risiko for utvikling av fysisk og psykisk sykdom. God helse fremmes ved å redusere stress og styrke immunsystemet. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i - og for - livet.

De gode resultater av medisinsk Klimaterapi ved Dødehavet skyldes trolig påvirkning både på immunsystemet og mikrobiomet vårt. 

Helsebygging ved Dødehavklinikken handler om å forebygge sykdom. Det handler om hvilken livskvalitet vi ønsker - det er en sikker investering for fremtiden!

Det er begrenset med plasser, så vær rask og kontakt kontoret i Stavanger, tlf. 51 51 69 84

SØKNADSKJEMA (fylles ut av fastlegen)
 
 
Dødehavstiftelsen - Ideell medisinsk organisasjon

 

Dr. Marco Harari er denne uken i Kina!

26. - 27. juni avholdes stor medisinsk kongress i Bejing. Det gode samarbeidet mellom Israel og Kina videreutvikles etter vellykket legesymposium ved Dødehavet i desember 2016. Dr. Harari vil denne uken besøke flere sykehus i Bejing og pasienter klargjøres nå for tre ukers behandlingsopphold ved Dødehavet!

 

 

Velkommen til årets FolkeHelse Event!

Dødehavstiftelsen inviterer til nytt stort FolkeHelse Event

Clarion Hotel Stavanger (sentrum) onsdag 14. juni 2017 kl 18.00

 • Helsebygging og helsefremmende tiltak i hverdagen

 • Veier til aktivt liv med kronisk sykdom

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som arbeider for at mennesker til tross for kronisk sykdom kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. I tillegg til medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken, er stiftelsens hovedoppgaver helsebyggende arbeid, i form av informasjonsformidling og opplysningsarbeid, utdanning og forskning. Arbeidet har pågått siden 2003.

Årets FolkeHelse Event kan vise til et solid
faglig innhold, med temaer som:

 • Siste nytt om ME

 • Mikrobiom og tarmens hemmeligheter

 • Norge på smertetoppen

 • Hvorfor så gode resultater ved Dødehavsklinikken?

 • Friskmeldt etter 8 års sykdom!

Kunstkort fra Kjell Pahr-Iversen

Kunstkort fra Kjell Pahr-Iversen

Sammen med distriktets medisinske ekspertise, vil nasjonalt og internasjonalt anerkjente fagfolk gi innblikk i ny medisinsk kunnskap og behandlingsmuligheter. Foredrag ved blant andre Sjeflege dr. Marco Harari fra internasjonale DMZ Medical Center, Dødehavet, overlege Dag G. Storla, spesialist på ME/kronisk utmattelsessyndrom, spesialsykepleier Liv Thorsen fra Sykehuset Innlandet og overlege Elisabeth Dramsdahl. Fastlege fra regionen deltar, og det blir delt pasienterfaringer.

Vi har også i år vært så heldige å få med oss musiker og artist Hilde Selvikvåg, som vil fremføre vakre sanger bak flygelet. Kjell Pahr-Iversen medvirker med kunst til legedom. Han har donert vakre akvareller til arbeidet. Disse henges opp i foajeen og det blir også mulighet til å få kjøpt noen av disse som kunstkort.
Les mer

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe vil åpne kveldens arrangement. Møteleder er nrk-veteran Harald Dale.

Velkommen!

Undervisningsdag ved Dødehavet

Studentene følger nøye med

Studentene følger nøye med

Kursdiplomene vises fram

Kursdiplomene vises fram

Som del av Dødehavstiftelsens utdanningsprogram, ble det 1. juni 2016 for tredje gang arrangert utdanningsseminar for 19 norske sykepleierstudenter ved Dødehavs-klinikken. I forbindelse med sin høyskole-utdanning i Norge, følger studentene et tre måneders utdanningsprogram på Rambam medisinske senter for menneskehelse ved Universitetet i Haifa. I den sammenheng har Dødehav-stiftelsen ansvar for et dagsseminar, med tema som dekker salutogenese, sykdoms-forebygging og tverrfaglig rehabilitering ved kronisk sykdom. I tillegg gis studentene undervisning om den unike medisinske klima-terapien ved Dødehavet, med innblikk i noen av de kliniske studiene som ligger til grunn. Studentene får også kunnskap om det unike behandlingstilbudet, hvor et tverrfaglig rehabiliteringsprogram kombineres med klimaterapi i et tre ukers intensivt behandlingsprogram.

Dødehavstiftelsens undervisningsseminar for norske sykepleierstudenter utvides stadig, ettersom stadig flere høyskoler og universitet i Norge er interesserte i å videreutvikle samarbeidet.


Velkommen til sommerens helse-event!

Dødehavstiftelsen inviterer til folkeopplysningsmøte 

Sandnes kulturhus onsdag 15. juni 2016 kl. 18-22

(Klikk på bildet over for fullstendig møteprogram)

(Klikk på bildet over for fullstendig møteprogram)

 • Helsebygging og helsefremmende tiltak i hverdagen

 • Veier til aktivt liv og livskvalitet med kronisk sykdom

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som arbeider for at mennesker til tross for kronisk sykdom skal komme videre i aktivt liv og arbeid. 
I tillegg til medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken, er stiftelsens hovedoppgaver helsebyggende arbeid, i form av informasjons-formidling og opplysningsarbeid, utdanning og forskning. Arbeidet har pågått siden 2003.

Pr. i dag er nærmere 2000 mennesker med ulike kroniske sykdommer hjulpet tilbake i aktivt liv etter behandling ved Dødehavsklinikken. Hovedtyngden er unge mennesker med sykdom som ME/kronisk utmattelsessyndrom og kronisk muskel-skjelettlidelse, fibromyalgi og revmatisk sykdom, mange er fra Rogaland. Flere bedrifter opplever å få sine medarbeidere tilbake i arbeid etter langtidssykmelding eller uføretrygd. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Sommerens helse-event i Sandnes har et solid faglig innhold med temaer som: helsebygging, salutogenese, sol og vitamin D, hjernen, immunsystemet og tarmens betydning for en god helse. Foredrag ved blant andre professor Johan E. Moan fra Universitetet i Oslo, overlege Dag G. Storla, spesialist på ME/kronisk utmattelsessyndrom, spesialsykepleier Liv Thorsen, Sykehuset Innlandet og overlege Elisabeth Dramsdahl. Fastleger fra regionen deltar, og det blir delt pasienterfaringer. 

Kjell Pahr-Iversen medvirker med kunst til legedom. Han er stiftelsens høye beskytter og har donert vakre akvareller til arbeidet, disse henges opp i foajeen.

Lokalt kunstnerisk innslag ved musiker og artist fra Bryne, Hilde Selvikvåg.

Varaordfører Pål Morten Borgli står for åpningen, mens Trygve Brekke leder arrangementet.

Helse og livskvalitet er noe som angår oss alle.

Vel møtt i Sandnes Kulturhus! 

Klikk her for fullstendig program

Billetter kan forhåndsbestilles her

 

Arrangementet er støttet av: