Pårørende - og Familie Helse 2018

Å være pårørende - hvordan har du det?

Dødehavstiftelsen har tilpasset et to ukers helsefremmende opphold for gruppen av pårørende.    Unik mulighet 10-24. mars 2018! Helhetlig og individuelt tilpasset program, klimaterapi, spesialist konsultasjoner, medisinsk rapport. Opphold ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet.
Begrenset plasser, umiddelbar påmelding!

Påkjenningene ved å være pårørende til kronisk syke mennesker, kan raskt bli en alvorlig risikofaktor for utvikling av egen fysisk og psykisk sykdom. I samsvar med regjeringens fokus på pårørende, ønsker Dødehavstiftelsen å være pådriver for helhetlig og tverrfaglig tilbud til denne gruppen.

Dødehavstiftelsen er en ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid. Gjennom helsebyggende opphold og rehabilitering ved Dødehavsklinikken , kunnskapsformidling og utdanning, er Dødehavstiftelsens folkehelsearbeid et viktig supplement til det offentlige helsetilbud.

Bakgrunn

Forekomst av kroniske lidelser øker i takt med personlige lidelser og ofte med dramatiske ringvirkninger for hele familier. Også de pårørende rammes av sykdommen, «livet snus på hodet». Både familiens dagligliv og relasjonene mellom den syke og de nærmeste kan bli endret. Hovedfokus er på den syke, som pårørende kan man ofte føle seg usynlig. "Pårørende som ressurs" er et uttrykk som går igjen i helsevesenet, men ofte føler en seg ikke som en ressurs... «Hvordan har jeg det, som er …- så sliten av å bekymre meg, - så sliten av å skulle være sterk,  - så sliten av alltid å skulle forstå…»

Ulike forskningsresultater har dokumentert familiens betydning ved kronisk sykdom. Funn fra stressforskning tyder på at mellommenneskelig stress er forbundet med økt sykdomsaktivitet, og det emosjonelle klimaet virker direkte inn på vår fysiologi. Faktorer som nærhet mellom familiemedlemmene, problemløsende mestring og direkte kommunikasjon om sykdom forebygger problemer i kjølvannet av kronisk sykdom. Sosial støtte er en av de viktigste resiliensfaktorene vi mennesker har. Det er i de relasjonelle og sosiale sammenhengene vi henter vår motstandskraft. Forskning omkring familiens betydning ved kronisk sykdom viser at familien både kan fremme og hemme mestring av kronisk sykdom.

Pårørende har også behov som må ivaretas

Pårørende har imidlertid behov for mer enn informasjon om sykdommen når en av deres nærmeste blir kronisk syk. De trenger også å få anerkjennelse og å føle at de har noe å bidra med. Ved utfordringer som kronisk sykdom, trenger pasienten de ressurser som er - ikke bare i helsevesenet - men også i ens nærmeste familie.

Pårørende er en mulig ressurs for helsetjenesten, men det er også en viktig gruppe som har behov for støtte. Støtte til mestring gjennom tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning. Støtte til å opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk.

Det er viktig å sette av tid til egne aktiviteter og positive opplevelser til tross for sykdom. Ofte er det behov for støtte på å fortsette med aktiviteter som gir overskudd, sammen med eller uten den som er syk. Mange pårørende har nytte og glede av samvær med andre i samme situasjon.

Ved Dødehavsklinikken er det nettopp dette vi fokuserer på. Vi ønsker å legge til rette for et  frikvarter og rekreasjonsopphold, kombinert med klimaterapi og et helhetlig program tilpasset den enkelte.

Livsstil og Helse – ivaretakelse av hele mennesket                     

Vi har alle en fysisk helse og mental helse som påvirkes av vår livsstil. Negativt stress over tid øker risiko for utvikling av fysisk og psykisk sykdom. God helse fremmes ved å redusere stress og styrke immunsystemet. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i - og for, livet.

Helsefremming handler om kartlegging av risikofaktorer og å tilpasse den enkeltes behov for helsefremmende endringer. Det handler om å komme i gang med de nødvendige livsstilsendringer den enkelte trenger for å unngå sykdomsutvikling. Livsstyrketrening handler om kunnskapsformidling og bevisstgjøring av energilekkasjer og stress. Det handler om regelmessig fysisk aktivitetsprogram og næringsriktig kosthold. Det handler om undervisning og veiledning, de gode samtalene og fellesskapet i en gruppe hvor alle har det samme mål: holde seg friske og fungere optimalt i aktiv hverdag. 

I det unike klimaet på jordas laveste punkt er forholdene optimale for mobilisering av kroppens og sinnets indre legende krefter.  Ved Dødehavet spiller vi på lag med natur, kropp og sinn. Hele tiden under profesjonell veiledning.

Det kan være behov for rekreasjon og hvile i en hektisk hverdag, ønske om profesjonell veiledning, helsebygging og livsstyrketrening.  Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Vi trenger å ta grep med nye verktøy, for å kunne håndtere dagliglivets utfordringer på en hensiktsmessig måte. Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktivt tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake -  gjennom «sanse-kraft og tanke kraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsmestring og livskvalitet.

Nøkkelfakta: To ukers opphold med intensiv helsefremming og klimaterapi for pårørende.

  • Tverrfaglig spesialistteam. Dødehavsklinikken i samarbeid med DMZ Medical Center; spesialleger, sykepleiere, psykoterapeut, fysioterapeut og treningsterapeut
  • Individuell tilrettelegging, oppfølging og veiledning av medisinsk team
  • Medisinske parametre evalueres, slik som blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, mexameter (hudens reaksjon på sol, sikre trygg soleksponering)
  • Individuell kartlegging av risikofaktorer for utvikling av sykdom
  • Fysisk aktivitet og fysioterapi
  • Utdanningsprogram, forelesningsserie: Helsefremming - siste nytt
  • Klimaterapi program med Dødehavsbad, mineralske svovelbad, medisinsk massasje, varme mudinnpakninger
  • Medisinsk rapport med oppsummering av oppholdet og videre anbefalinger.

Praktisk: Innlosjering ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet. Gruppen reiser samlet t/r Oslo. Forhåndsreserverte Lufthansa billetter ca NOK 5.500 t/r.

Flytider: Utreise 10. mars fra Oslo kl 13:15 via Frankfurt, ankomst Ben Gurion kl 23:00. Hjemreise 24. mars ankomst Oslo kl 23:15.  

Umiddelbar påmelding! Telefon kontor: 51516984 eller post@dodehavstiftelsen.no

Søknadsskjema (fylles ut av fastlege)

Les mer om tilbudet under HELSEBYGGING